Actualitate nr. 9

Protecția civilă in școala noastră

prof. Mihai Stan, prof. Florin Budăi

În perioada 21-25 noiembrie  2016, cu ocazia Zilelelor Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad, în acestă unitate de învățământ s-a desfășurat proiectul: ” Protecția civilă in școala noastră”, activitate la care au participat cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității și un număr de 200 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.
Vom face în continuare câteva considerații din faza de pregătire a proiectului.
Justificare și context
Evaluările realizate în urma activităților de protecție civilă din cadrul școlii noastre constituie repere atât pentru elevii, cadre didactice dar și părinții pentru popularizarea ideilor si conceptelor de protecție a bunurilor  ca parte a patrimoniului scolii noastre.
Adoptarea unor idei care ulterior să fie materializate prin activități de protejare a instalațiilor electrice de la nivelul sălilor de clasă și a celorlalte spații interioare. Dotarea corespunzătoare a fiecărui nivel din cadrul școlii noastre (săli de clasă, holuri, grădiniță, sală de sport, birouri administrative, bibliotecă, cancelarie, centrală termică) cu dispozitive  și instalații necesare intervențiilor pentru situații de protecție civilă.
Dintre sursele de informații enumerăm: informațiile publice, informații din achiziționarea de cunoștințe și tehnologii adecvate din domeniul protecției în cazul intervențiilor pentru situații de protecție civilă și informații din parteneriate privind activitatea în cazul situațiilor de urgență
Conștientizarea  atât în rândul elevilor cât și al părinților a acelor norme de protecție în cazul situațiilor de protecție civilă care pot deveni competențe, în promovarea spiritului civic de aplicare și respectare a actelor normative, care au drept scop protejarea spațiilor interioare din cadrul școlii noastre, în cazul situațiilor de protecție civilă.
Obiectivul general  al proiectului îl constituie: ” Implementarea unui sistem de valori ştiinţifice şi comportamentale la scara grupului ţintă selectat, în vederea protejării spatiilor”.
Dintre obiectivele specifice enumerăm:
-Dezvoltarea unui set de valori și atitudini pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, creștere motivației și a devotamentul de a participa la acțiuni de prevenire a situațiilor de protecție civilă.
-Dobândirea abilităților necesare identificării și investigării problemelor în cazul situațiilor de urgență  și  proiectarea și desfășurarea în echipă, de activități care să contribuie la rezolvarea problemelor atunci când este necesar.
-Conștientizarea comunității locale cu privire, la importanța educației pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în cazuri de incendii, cutremure de pământ sau fenomene meteo extreme prin diseminarea unor modele de bună practică identificate în cadrul proiectului.
  Activitatea nr. 1: Stabilirea echipei de proiect
Echipa de proiect are următoarea componența cu următoarele atribuții:  prof. Stan Mihai, Prof. Budăi Florin, prof. Postolache Daniela, prof. Agape  Ștefanica, coordonatori pentru grupele de elevi care monitorizează prevenirea si gestionarea situaților de urgență in școală dar și pentru aplicarea normelor de protecție civilă la bucătăria de la grădiniță și a normelor de protecție civilă, pentru centrala termică.
Activitățile din proiect sunt stabilite conform calendarului de desfășurare. Elevii din grupele de lucru, sub îndrumarea cadrelor didactice din echipa de proiect, vor activa in teren în scopul recunoașterii problemelor în materie de situații de urgență determinate de cauze din viața socială și economică. Ca modalităţi de evaluare amintim: planul proiectului cu etapele sale și portofoliu de activitate.
Activitatea nr. 2: Lansarea (popularizarea) proiectului in școală
Lansarea sau popularizarea proiectului este realizată de echipa de proiect și are drept scop atragerea unui număr cat mai mare de elevi in activități de cunoaștere și aplicare a normelor de protejare față de efectele unor situații sau fenomene naturale extreme. Fiecare clasă de elevi își va desemna un responsabil pentru prevenirea si gestionarea situațiilor de protecție civilă (pentru supravegherea folosirii instalației electrice și de securizare a geamurilor și a tablelor de la fiecare sală de clasă).
Activitatea nr. 3: Prevenirea si gestionarea situațiilor de protecție civilă în cazuri de incendii, cutremure de pământ și fenomene meteo periculoase (extreme).
Activitatea  este realizată de elevii din grupele de lucru, in perimetrul sălilor de clasă, holuri, sala de sport, grădiniță, secretariat, laboratoare, birouri administrative, cancelarie, centrală termică, in scopul respectării normelor și a măsurilor pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de protecție civilă. În completare, fiecare educatoare de la grădiniță și fiecare diriginte precum și personalul administrativ si neadministrativ vor primi pe baza de semnătură o nota de măsuri privind prevenirea si gestionarea situațiilor de protecție civilă în cazuri de incendii, cutremure și fenomene meteo extreme, în care sunt incluse norme de folosire și protecție corespunzătoare a instalațiilor electrice, a aparaturii și a instalațiilor PSI din școală.
Activitatea nr. 4: Analiza si interpretarea rezultatelor proiectului
Analiza rezultatelor proiectului este materializată prin expunerea materialelor realizate pe parcursul desfășurării proiectului, a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență în cazuri de incendii, cutremure de pământ sau fenomene meteo extreme, prin susținerea unor prezentări PowerPoint.
Rezultate aşteptate
- îmbunătăţirea cunoştinţelor din domeniul realizării de proiecte privind prevenirea efectelor negative determinate de unele situații de urgență;
- dezvoltarea deprinderilor de muncă în echipă;
- formarea unor priceperi , deprinderi în vederea integrării tinerilor într-o societate în continuă schimbare.
Implementarea proiectului va aduce beneficii  și va crea un impact asupra:
- grupurilor ţintă prin: creşterea abilităţilor de comunicare, dobândirea încrederii în forţele proprii, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre normele de protecție contra incendiilor, cutremure, fenomene meteo extreme, socializarea tinerilor, creşterea autonomiei şi responsabilităţii elevilor în învăţarea şi valorificarea noilor cunoştinţe
- școlii prin îmbunătăţirea relaţiilor dintre colegi, creşterea prestigiului în comunitate, extinderea parteneriatelor.
- echipei de proiect prin îmbunătăţirea competenţelor manageriale, creşterea abilităţilor în utilizarea TIC, îmbunătăţirea competenţelor pedagogice.
- comunităţii locale.
Sustenabilitatea proiectului este asigurată prin: 
- Participarea unui număr mai mare de elevi la activitățile proiectului;
- Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în unele activități din proiect;
- Extinderea relațiilor de parteneriat prin implicarea autorităților publice locale;
- Atragerea în proiect a autorităților locale din municipiul Bârlad;
- Participarea activă a autorităților responsabile de aplicarea normelor de protecție civilă.